Xổ số Cà Mau Biểu mẫu & Thủ tục

Xổ số Cà Mau

Mục lục

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày...... tháng...... năm......

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG
CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố...............

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:...................................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):...............

Ngày cấp.../.../...... Nơi cấp:.........

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được các quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành; và đăng ký thay đổi nội dung cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường như sau đây: (Doanh nghiệp chọn và kê khai vào mục tương ứng với nội dung thông báo thay đổi)

Mục tiêu xã hội, mô i trường và phương thức giải quyết:

a. Nội dung các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp cam kết giải quyết

 N ội dung đã cam kết lần gần nhất:

-

-

N ội dung cam kết sau khi thay đổi và lý do thay đổi:

-

-

b. Phương thức, cách thức kinh doanh của doanh nghiệp

 N ội dung đã cam kết lần gần nhất:

-

-

N ội dung cam kết sau khi thay đổi và lý do thay đổi:

-

-

Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường:

Thời hạn đã cam kết lần gần nhất:

Thời hạn sau khi thay đổi lý do thay đổi:

-

-

Mức lợ i nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư cho các

Mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký:

M ức lợi nhuận giữ lại đã cam kết lầ n gần nhất:

M ức lợi nhuận giữ lại sau khi thay đổi và lý do thay đổi:

-

-

Nguyên tắc và phương thức xử lý số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường

trong trường hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ:

 N ội dung đã cam kết lần gần nhất:

-

-

N ội dung cam kết sau khi thay đổi và lý do thay đổi:

-

-

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng tải Thay đổi nội dung Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@regnabelle.com

  • https://www.regnabelle.com

GỌI LUẬT SƯ  | YÊU CẦU BÁO PHÍ  | ĐẶT LỊCH HẸN

xổ số xây dựng

Điền thông tin của bạn vào đây